Regulamin Newsletter Opt Lasers Shop


§ 1 Definicje

 1. Newsletter - oznacza bezpłatną usługę poczty elektronicznej, dzięki której Klient otrzymuje od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówione wcześniej informacje dotyczące Sklepu, w tym informacje o promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie.
 2. Sklep - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://optlasers.com.
 3. Usługodawca - Tomorrow's System Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-337, ul. Pułaskiego 125/35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535029, NIP 5423238556, REGON 200866868, o kapitale zakładowym w wysokości 8300 zł.
 4. Usługobiorca - oznacza każdy podmiot korzystający z usługi newslettera.


§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie korzystać z usługi Newsletter.
 2. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi będą przesyłane na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy zapisywaniu się do Newslettera.
 3. W celu zawarcia umowy i zapisania się na Newsletter Usługobiorca w pierwszej kolejności w odpowiednim miejscu w Sklepie podaje swój adres poczty elektronicznej, na który chce otrzymywać wiadomości Newsletter. Następnie Usługodawca prześle Usługobiorcy na podany adres e-mail wiadomość weryfikacyjną zawierającą link do potwierdzenia zapisu na Newsletter. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę chęci zapisania się do newslettera, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi na rzecz Usługobiorcy.
 4. Warunkiem korzystania z usługi Newsletter jest posiadanie urządzenia z przeglądarką internetową obsługującą pliki "cookies" i dostępem do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Wiadomości wysyłane do subskrybentów Newslettera będą zawierały informację o możliwości wypisania się z Newslettera oraz link do wypisania się z Newslettera.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Usługodawcy info[at]optlasers.com
 7. Skorzystanie z linku do wypisania się z Newslettera lub przesłanie żądania wypisania się z Newslettera przez Usługobiorcę będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi w trybie natychmiastowym.


§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres info[at]optlasers.com
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte są w polityce prywatności dostępnej online w Sklepie.


§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Przez ważny powód rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie przesłana Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany przy zapisie do Newslettera, co najmniej na 7 dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgłosi sprzeciwu wobec planowanych zmian do chwili ich wejścia w życie, przyjmuje się, że Usługobiorca je akceptuje.
 4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanych zmian Usługobiorca powinien przesłać stosowną informację na adres info[at]optlasers.com, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.