Regulamin konta użytkownika

w sklepie Opt Lasers

 • 1 Definicje

 1. KontoUżytkownika - usługa świadczona drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Usługodawcę umożliwiająca Użytkownikowi utworzenie indywidualnego konta w Sklepie.
 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://optlasers.com/.
 3. Usługodawca - Tomorrow's System Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 125/35, 15-337 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000535029, NIP 5423238556, REGON 200866868, kapitał zakładowy 8.300,00 zł.
 4. Użytkownik - każdy podmiot, który korzysta z usługi Konta Użytkownika.

 • 2 Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może założyć Konto Użytkownika w Sklepie.
 2. Założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne i umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, w tym sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także edycję danych Użytkownika w tym Koncie.
 3. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego w Sklepie.
 4. Do korzystania z Konta niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies, dostęp do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Z chwilą rejestracji (założenia Konta Użytkownika) dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownik może zrezygnować z Konta Użytkownika w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien przesłać Usługodawcy na adres e-mail: info[at]optlasers.com swoją rezygnację, która skutkować będzie natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika i rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 • 3 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Konta Użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: info[at ]optlasers.com
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 • 4 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Konta Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte są w polityce prywatności zamieszczonej w Sklepie.

 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Przez ważny powód należy rozumieć konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją obsługi Konta Użytkownika lub zmianą przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanych zmianach regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta Użytkownika co najmniej na 7 dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec planowanych zmian do chwili ich wejścia w życie, uważa się, że je zaakceptował, co nie stanowi przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: info[at]optlasers.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.