Regulamin Konta Użytkownika i Zasady Postępowania w Sklepie Opt Lasers

Regulamin Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym Opt Lasers


§ 1 Definicje

 1. Konto Użytkow nika - oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która umożliwia Użytkownikowi założenie indywidualnego konta w Sklepie.
 2. Sklep - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://optlasers.com
 3. Usługodawca - oznacza Tomorrow's System Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-337, ul. Pułaskiego 125/35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535029, NIP 5423238556, REGON 200866868, o kapitale zakładowym w wysokości 8300 zł.
 4. Użytkownik - oznacza każdy podmiot korzystający z konta Użytkownika.


§ 2 Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może założyć w Sklepie konto Użytkownika.
 2. Założenie konta Użytkownika jest dobrowolne i umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, w tym sprawdzanie statusu zamówień, przeglądanie historii zamówień, a także edycję danych Użytkownika w tym Koncie.
 3. Założenie konta Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego w Sklepie.
 4. Minimalnym wymogiem do korzystania z konta Użytkownika jest urządzenie zarówno z przeglądarką internetową obsługującą pliki "cookies", jak i z dostępem do Internetu oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Rejestracja w Sklepie (założenie konta Użytkownika) jest równoznaczne z zawarciem umowy o założenie i prowadzenie konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się ze swojego konta Użytkownika bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien przesłać Usługodawcy swoją rezygnację na adres [email protected], co spowoduje natychmiastowe usunięcie konta Użytkownika i rozwiązanie umowy w tym zakresie.


§ 3 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z kontem Użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres [email protected].
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.


§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z konta Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (GDPR). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę znajdują się w. polityka prywatności dostępna online w Sklepie.


§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Przez ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu ze względu na modernizację obsługi Konta Użytkownika lub zmianę przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanych zmianach w regulaminie zostanie, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmian, przesłana na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec planowanych zmian do czasu ich wejścia w życie, przyjmuje się, że Użytkownik je akceptuje, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanych zmian Użytkownik powinien przesłać stosowną informację na adres [email protected], co spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.