Regulamin sklepu internetowego Opt Lasers

określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem

 • 1 Definicje

1.

Dni robocze

dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2.

Konto użytkownika

nieodpłatna funkcja (usługa) Sklepu umożliwiająca Kupującemu utworzenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.

3.

Kupujący

każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

4.

Punkt odbioru

miejsce, w którym Kupujący może osobiście odebrać towar zakupiony w Sklepie, znajdujące się w Warszawie przy ul. Baletowej 30 C.

5.

Regulamin

niniejszy regulamin.

6.

Sklep

Sklep internetowyOpt Lasers prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami: https://optlasers.com/; https://optlasers.com/.

7.

Sprzedawca

Tomorrow's System Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 125/35, 15-337 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000535029, NIP 5423238556, REGON 200866868, kapitał zakładowy 8.300,00 zł.

8.

Przedsiębiorca uznany za Konsumenta

osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.

Konsument

osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.

Przedsiębiorca

podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.

 • 2 Dane kontaktowe
 1. Adres do korespondencji: Tomorrow's System Sp. z o.o., ul. Baletowa 30 C, 02-867 Warszawa.
 2. Adres poczty elektronicznej: info[at]optlasers.com,
 3. Numer telefonu: + 48 505 947 338
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych obowiązuje taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący, właściwa dla tego rodzaju połączeń. Sprzedawca wskazuje, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy niż połączeń krajowych - w zależności od taryfy operatora Kupującego.
 • 3 Złożenie zamówienia
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu ze Sprzedawcą w pierwszym kroku należy dodać produkty do koszyka, a także określić jego ilość, jeśli Kupujący zamierza kupić więcej niż jedną sztukę towaru.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności za nie.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego zamówienia, w tym jego ceny, oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Do złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta użytkownika w Sklepie, które zostanie utworzone dla Kupującego, na zasadach określonych w Regulaminie konta użytkownika dostępnym w Sklepie.
 • 4 Koszt zamówienia
 1. Ceny podane w Sklepie w opisie produktów są cenami całkowitymi za towar, należnymi Sprzedawcy od Kupującego.
 2. Na łączną cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia, z którymi Kupujący może zapoznać się przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Jeżeli zamówienie może wiązać się z dodatkowymi, innymi niż określone w ust. 1, opłatami po stronie Kupującego poza granicami Polski informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie, a Kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów opłat celnych lub innych podatków, które mogą być związane z zakupem.
 • 5 Płatności
 1. Kupujący może zapłacić za zakupione w Sklepie towary za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal, Stripe, przelewem bankowym lub wybrać płatność kartą.
 2. W przypadku wyboru płatności kartą, dostawcą usługi płatności kartą online jest Blue Media S.A. lub Stripe.
 3. Dostępne formy płatności kartą to:
    • Visa
    • Visa Electron
    • Mastercard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro

4. Zamówienie musi zostać opłacone w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że Kupujący uzgodni ze Sprzedającym inny termin, co najmniej w formie dokumentowej.

 • 6 Realizacja zamówienia
 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej, z zastrzeżeniem, że zamówienia o wartości przekraczającej 800 PLN, a dla kwot podanych w dolarach amerykańskich powyżej - 200 USD dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zakupionego w Sklepie towaru w punkcie odbioru Sklepu (Tomorrow's System sp. z o.o., ul. Baletowa 30C, 02-867 Warszawa) po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą terminu dostawy, co nastąpi po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją, że towar jest gotowy do odbioru.
 3. Na czas realizacji zamówienia składa się: czas potrzebny Sprzedawcy na wysłanie produktu, wskazany w opisie produktu oraz czas potrzebny na dostarczenie produktu do Kupującego, który wynosi:
   • dla dostaw na terenie Unii Europejskiej - do 14 dni roboczych,
   • dla dostaw poza Unię Europejską - do 30 dni roboczych,

- choć zazwyczaj dostawa następuje w krótszym terminie.

 1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, za czas realizacji całego zamówienia przyjmuje się czas realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty za zakupiony towar.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał termin odbioru osobistego jako sposób dostawy towaru, oznacza to moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w punkcie odbioru.
 5. Kraje, do których możliwa jest dostawa towarów zakupionych w Sklepie wskazane są w Sklepie.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad.

 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy, która obejmuje przeniesienie własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot zakupionego towaru lub został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o odesłanie towaru na adres korespondencyjny swojego Punktu Odbioru(Tomorrow's System sp. z o.o., ul. Baletowa 30C, 02-867 Warszawa) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Ze względu na charakter towaru, może on zostać odesłany przesyłką kurierską, a Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na:

- około 25 zł dla towarów odsyłanych z Polski,

- około 300 zł dla towarów wysyłanych spoza Polski.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru oraz usunięcia przez Sprzedawcę cech użytkowania zwracanego towaru.
 2. Wszelkie uprawnienia przysługujące Konsumentowi zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przysługują również Przedsiębiorcy uznanemu za Konsumenta.

 • 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wyłączenie
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • 9 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji wadliwego towaru w ramach rękojmi uregulowanej w ustawie Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu w stosunku do Przedsiębiorcy.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument oraz Przedsiębiorca uznany za Konsumenta może, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) w przypadku wady istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d) żądać usunięcia wady.


3. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru Przedsiębiorcy.

4. Z tytułu rękojmi Przedsiębiorcy przysługują wyłącznie uprawnienia, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c).

5. W przypadku udzielenia gwarancji, informacja o tym zostanie zamieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.

6. Sprzedawca prosi o przesyłanie reklamacji składanych na podstawie rękojmi pocztą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres Punktu Odbioru wskazany w § 2 Regulaminu.

7. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi, w razie takiej konieczności, Kupujący jest zobowiązany, w przypadku konsumenta na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na adres: Tomorrow's System Sp. z o.o., ul. Baletowa 30C, 02-867 Warszawa.

8. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym znalazły się następujące informacje: dane identyfikacyjne Kupującego, krótki opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie internetowej: https://optlasers.com/complaints-service oraz https://optlasers.com/complaints-service.

9. Wszelkie rekomendacje Sprzedawcy zawarte w niniejszym Regulaminie mają w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążących wskazówek, z których Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia Konsumenta, w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

12. W przypadku zaginięcia przesyłki z towarem, gdy w systemie firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej realizującej dostawę znajduje się informacja o doręczeniu przesyłki Kupującemu, Kupujący przed wystąpieniem z jakimikolwiek roszczeniami wobec Sprzedającego zobowiązany jest powiadomić firmę kurierską o faktycznym niedoręczeniu przesyłki oraz właściwe organy o kradzieży z wnioskiem o ściganie sprawcy. Zgłoszenie roszczeń w tym zakresie do Sprzedawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie potwierdzeń zgłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzednim.

    • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
    1. Konsument oraz Przedsiębiorca uznany za Konsumenta ma możliwość skorzystania m.in. z:
        • co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy wojewódzki inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj:
        • https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
        • co do zasady bezpłatna pomoc właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem:
        • https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
        • Internetowa platforma ODR Komisji Europejskiej dostępna pod adresem:
        • http://ec.europa.eu/consumers/odr/
    1. W sprawach transgranicznych na terenie Unii Europejskiej bezpłatną pomoc konsumentom świadczą również Europejskie Centra Konsumenckie, które informują konsumentów o przysługujących im prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z transakcjami transgranicznymi. Listę centrów można znaleźć pod adresem:
     http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html
    • 11 Dane osobowe
    1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Sprzedawca.
    2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności znajdującej się w Sklepie.
    • 12 Wymagania techniczne

    Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet, a do dokonywania zakupów niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

    • 13 Postanowienia końcowe
    1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - zawierana jest w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga odrębnej akceptacji Regulaminu.
    2. Umowa zawarta na podstawie Regulaminu podlega prawu polskiemu, o ile wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie w przypadku niedokonania wyboru prawa.
    3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej Strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Postanowienie to nie narusza praw Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
    4. W przypadku ewentualnego sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
    5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim lub angielskim - w zależności od wyboru Kupującego.
    6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

    Poniżej znajduje się przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument oraz Przedsiębiorca uważany za Konsumenta może, ale nie musi skorzystać:

    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    - Tomorrow's System Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 125/35, 15-337 Białystok, Polska, e-mail: info[at]optlasers.com.

    - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *)/o świadczenie następującej usługi(*)

    - Data zawarcia umowy(* )/odbioru(*)

    - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    - Adres konsumenta(-ów)

    - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

    - Data

    (*) Niepotrzebne skreślić.